2. GREEK ORTHODOX NAMEDAYS

today 20/05/2024 : Lida, Lito, Leeto, Leto, Lydia, Lidia, Lidie, Lyda, Lydie
tomorrow 21/05/2024 : Elena, Elene, Ellen, Eleni, Lena, Eleanor, Eleonora, Eleonor, Nora, Marilena, Konstantinos, Kostantinos, Kostas, Costas, Constantine, Costantine, Gus, Nantia, Nandia, Nadia, Nadya, Thina, Kostantina, Dina, Costantina

--- end ---